ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจส่งออก)