ดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

     รายงานดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

      กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ไตรมาสที่ 4 ป2561 มีคา เทากับ 107.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ป2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 2.0 สาเหตุจากราคาน้ํามันดีเซลขายปลีก ซึ่งเปนตนทุนหลัก ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก โดยเปนการเพิ่มขึ้นของคาบริการขนสง ทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 อาทิ น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว มันสําปะหลัง หมวดผลผลิต เกษตรกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 อาทิ พืชผัก และหมวดผลิตภัณฑจาก เหมือง เพิ่มขึ้นรอยละ0.9อาทิ เกลือ ทราย เปนตน

รายละเอียด..........