ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของไทย เดือนมกราคม 2562 ดังนี้

            ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 100.3 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลงร้อยละ 0.2(YoY) สาเหตุหลักเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น ผลจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาท มีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รองลงมาคือ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และข้าว ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม การเกษตรปรับตัวลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันดิบ

            ดัชนีราคานำเข้า เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 91.8 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) ปรับตัวลดลงเป็นครั้ง แรกในรอบ 28 เดือน โดยหมวดสินค้าที่ปรับลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้า เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบยานยนต์และอุปกรณ์ ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับ สูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ การทดสอบ และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส าหรับ หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

รายละเอียด.....

รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เดือนมกราคม 2562

          กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ดังนี้ ภาพรวมดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 46.9 โดยแม้ว่าจะมีค่าต ่ากว่าระดับ 50 ซึ งแสดงว่าภาคการส่งออก ยังคงชะลอตัว แต่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที อยู่ในระดับ 45.4 แสดงว่า ผู้ส่งออกเริ่มมีมุมมองว่า ภาวะธุรกิจส่งออกโดยรวมน่าจะมีทิศทางดีขึ้น และ จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ส่งออก จ่านวน 302 ราย มีรายละเอียดผลการ ส ารวจดังนี้ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

         ดัชนีมูลค่าส่งออก 0 50 100 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 มค.62 ก.พ. 62 = 42.5 ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ 0 50 100 มค.57 มค.58 มค.59 มค.60 มค.61 มค.62 ดัชนีการจ้างงาน ก.พ. 62 = 43.9 ก.พ. 62 = 50.2 ดัชนีมูลค่าส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีค่าเท่ากับ 42.5 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกยังมีทิศทางชะลอตัว สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลก ชะลอตัวลง ส่งผลต่อการส่งออกไทย อีกทั้งเงินบาทแข็งค่าท าให้ราคาสูงกว่า ประเทศคู่แข่ง และมีวันหยุดยาวของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญในเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าวและยางพารา ราคาสูงกว่าคู่แข่ง ทางการค้าท าให้คำสั่งซื้อลดลง

 

รายละเอียด.....