ดัชนีราคาผู้ผลิต

image_slide: 
Undefined
sub title: 
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา: 

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนมกราคม 2562

     ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 5.2 ตามล าดับ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงตามราคา สินค้าส้าคัญ เช่น กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง อุปทานน้้ามันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงกว่า ความต้องการใช้ กลุ่มเยื่อกระดาษ ค้าสั่งซื้อชะลอตัว กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามภาวะราคาวัตถุดิบตลาดโลกที่ลดลง กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ปรับราคา สินค้ารุ่นเดิมก่อนจะท้าการผลิตรุ่นใหม่ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค้า) เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นจากกลุ่มสินค้า ผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส้าปะหลัง จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้้าว้า ส้มเขียวหวาน ทุเรียน สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ ปลาและสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดุก ปลาทูสด ปลาอินทรี ปลากะพง ปลาหมึกสด และกุ้งแวนนาไม เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติ ตามภาวะตลาดโลก    

รายละเอียด............